Preskoči na glavno vsebino

Vtisi z dogodkov >>

Praznovanje 101. rojstnega dne stanovalke ga. Jenko

vtis iz dogodka Praznovanje 101. rojstnega dne stanovalke ga. Jenko

Testiranje e-kombija

Torek, 4. oktober: Z izleti po Gorenjski smo testirali e-kombi.
Torek, 4. oktober: Z izleti po Gorenjski smo testirali e-kombi.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

   

1. Osnovni podatki o organu (v nadaljevanju: Dom)

Naziv organa:

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Naslov:

Potoče 2, 4205 Preddvor

Matična številka:

5049857

Davčna številka:

SI96539275

Telefon:

04/2752000 – recepcija

04/2752451 - tajništvo

Spletna stran:

http://www.dso-preddvor.si

E-naslov:

dom.preddvor@dso-preddvor.si

Odgovorna uradna oseba:

Lidija Kos, direktorica

Datum prve objave kataloga

5.5.2011

Datum zadnje sprem. katal.:

november 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.dso-preddvor.si

Druge oblike kataloga

Katalog v tiskani verziji je dostopen v tajništvu na sedežu Doma, od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure.

Osnovni podatki o enotah

Matična enota:

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Naslov:

Potoče 2, 4205 Preddvor

Telefon:

04/2752000 – recepcija

04/2752451 - tajništvo

 
 

 

2. Splošni podatki o Domu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji Doma in organizacijska struktura

Kratek opis delovnega področja:

Dom starejših občanov Preddvor je javni socialno-varstveni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Njegov ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Pristojno ministrstvo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dom starejših občanov Preddvor svojo osnovno dejavnost, na lokaciji Potoče 2, izvaja od leta 1948. Vlada Republike Slovenije je na podlagi zakona o socialnem varstvu (leta 1993), sprejela sklep o preoblikovanju Doma oskrbovancev Albina Drolca v javni socialno varstveni zavod Dom starejših občanov Preddvor, ki je vpisan v Sodni register v Kranju, z matično število 5049857. Dne 24. septembra 1996 je bil izveden vpis uskladitve z Zakonom o zavodih in spremembah naziva v Dom starejših občanov Preddvor, pod številko srg. 95/01162, pod št. vložka 1/00079/00.

 

Dom starejših občanov Preddvor kot osnovno dejavnost izvaja storitev institucionalnega varstva starejših, izvaja pa še naslednje socialnovarstvene storitve:

 • pomoč na domu
 • dnevno varstvo

Dom starejših občanov Preddvor lahko opravlja tudi dodatno - gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov.

Dom starejših občanov Preddvor na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti in svojega Statuta opravlja naslednje dejavnosti:

 

1. osnovna dejavnost

 • Q 86.210Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Q 86.220Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Q 86.909Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)
 • Q 87.100Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
 • Q 87.300Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
 • Q 88.109Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
 • Q 88.999Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

2. dodatna - gospodarsko dejavnost

 • C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
 • G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
 • G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
 • I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
 • I 56.101 Restavracije in gostilne
 • I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
 • I 56.103 Slaščičarne in kavarne
 • I 56.104 Začasni gostinski obrati
 • I 56.210 priložnostna priprava in dostava jedi
 • I 56.290 Druga oskrba z jedmi
 • I 56.300 Strežba pijač
 • J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
 • J 58.190 Drugo založništvo
 • J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
 • 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 • M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 • M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 • N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 • N 81.210 Splošno čiščenje stavb
 • N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških dejavnosti
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih storitev, razen obvezne socialne varnosti
 • P 85.100 Predšolske vzgoja
 • P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • R 90.030 Umetniško ustvarjanje
 • R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 • S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
 • S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
 • S 96.021 Frizerska dejavnost
 • S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
 • S 96.030 Pogrebna dejavnost
 • S 96.040 Dejavnosti za nego telesa
 • S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Organi javnega zavoda so Svet zavoda, Direktor in Strokovni svet zavoda.

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Uprava:

Administrativno – kadrovska služba

Finančno računovodska služba

Služba za javna naročila

 

Strokovne službe:

Socialna služba

Pomoč na domu

Služba zdravstvene nege in oskrbe

 

Servisne službe:

Vzdrževanje

Kuhinja

Pralnica

 

Za ogled organograma lahko kliknete tu.

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojne osebe:

 

Peter Sotošek Štular

tel.: 04 27 52 000

e-mail: dom.preddvor@dso-preddvor.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in internih aktov z delovnega področja Doma

Državni predpisi:

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o socialnem varstvu
 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020
 • Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
 • Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
 • Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Zakon o pacientovih pravicah
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Splošni dogovor izvajalcev zdravstvenih storitev
 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
 • Splošni dogovor izvajalcev socialnovarstvenih storitev
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa
 • Zakon o urejanju trga dela
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o javnih naročilih

Predpisi so dostopni na:

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

 

Interni predpisi Doma:

 • Statut
 • Pravilnik o sprejemu, premestitvi in odpustu
 • Pravilnik o zaračunavanju socialno varstvenih storitev
 • Cenik
 • Hišni red

Predpisi so dostopni v upravi DSO Preddvor, Potoče 2

 

 

Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov, znanstvenih mnenj, poročil in analiz:

 • letni načrt
 • finančni načrt
 • program dela

Dokumenti so dostopni v upravi DSO Preddvor, Potoče 2

2.č Seznam vrst postopkov, ki jih vodi Dom

Vrste postopkov:

 • odločanje o namestitvi v zavod
 • odločanje o premestitvi v okviru zavoda ali v drug zavod
 • odločanje o odpustu iz zavoda
 • odločanje v postopkih storitev za lokalno okolje (pomoč na domu, tržna dejavnost,…)
 • odločanje v postopkih javnega naročanja
 • odločanje o dostopu do informacij javnega značaja
 • odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah
 • vodenje postopkov o zaposlitvah

2.d Seznam evidenc in drugih zbirk podatkov, s katerimi upravlja Dom

Seznam evidenc:

 • Kadrovska evidenca

 • Evidenca o stroških dela

 • Evidenca dijakov in študentov

 • Evidenca zaposlenih v okviru programa aktivne politike zaposlovanja

 • Evidenca oseb, ki opravljajo družbeno koristna dela

 • Evidenca javnih delavcev

 • Evidenca začasnega ali občasnega dela upokojencev

 • Evidenca pogodbenih sodelavcev

 • Evidenca javnih naročil 

 • Evidenca uporabnikov storitev institucionalnega varstva

 • Evidenca prosilcev za sprejem v institucionalno varstvo

 • Evidenca uporabnikov storitev zdravstvene nege in oskrbe v domu

 • Evidenca pisnih ugovorov in pritožb

 • Evidenca obveščanja

 • Evidenca prostovoljcev

 • Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Evidenca dolžnikov

 • Evidenca izobraževanj z listami prisotnosti

 • Evidenca svojcev in skrbnikov po stanovalcih

 • Evidenca uporabnikov storitev neinstitucionalnega varstva

 • Evidenca razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Evidenca vstopov in izstopov obiskovalcev

 • Evidenca dokumentarnega gradiva

Podatki iz navedenih evidenc so dostopni na način in v skladu z omejitvami iz Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

2.e Seznam posameznih pomembnejših informacij in obrazcev

Seznam obrazcev:

 

Seznam informacij o storitvah:

 

2.f Seznam drugih organov z delovnega področja Doma

Seznam organov s področja socialnega varstva ter zdravja:

 

2.g Objave v skladu s predpisi o javnih naročilih ter objave javnih pozivov, namer, objave prostih delovnih mest, ipd

Povezave na objave in razpisno dokumentacijo

Organ vse javne objave objavlja na svoji oglasni deski, na svojih internetnih straneh, na straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ali na straneh Zavoda RS za zaposlovanje.

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se poda ustno ali pisno po postopku, določenem v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.
 • Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na sedežu organa v tajništvu, in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00 ure, kjer je na voljo tiskana oblika kataloga informacij javnega značaja ter posamezne brošure in informativni listi.
 • Prav tako je dostop do kataloga možen preko spleta na spletnem naslovu: www.dso-preddvor.si
 • Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh organa, na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za socialne zadeve.
 • Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih organa ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih organa, po pošti ter preko telefona ali po elektronski pošti (glej kontaktne podatke uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij).
 • Na podlagi vaše zahteve smo dolžni posredovati informacijo, ki jo dejansko posedujemo (če to lahko storimo brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih imamo). Dostop do informacij pa se skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja lahko tudi zavrne.
 • Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.
 • Več podatkov in neobvezne obrazce za vložitev zahteve najdete na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

 

4. STROŠKOVNIK

Dostop do informacij javnega značaja je brezplačen.

Vendar pa organ lahko, če bi bila zahteva za dostop do večjega obsega dokumentov povezana tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih INFORMACIJ javnega značaja

Najpogosteje zahtevane informacije se nanašajo na kapacitete in cene storitev, postopek sprejema ter čakalne dobe. Več o tem lahko preberete na naših spletnih straneh in na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

 

Potoče, februar 2022 odgovorna oseba: Lidija Kos, direktorica

 

Dom starejših občanov Preddvor