Vtisi z dogodkov >>

Ustvarjalna delavnica: Velikonočni venčki

Ga. Ema, naj bodo vsa naša voščila zbrana v šopku pomladnega cvetja. Čestitamo!!

OKOLJU PRIJAZNA ČISTILNA SREDSTVA, HIGIENSKI PAPIRNATI PROIZVODI, VREČKE ZA ODPADKE in JEDILNI PRIBOR ZA ENKRATNO UPORABO

nbsp]
Številka JN: JNE-0001/2021
Datum: 8.4.2021

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, 4205 Preddvor, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu s povabilom k oddaji ponudbe, po evidenčnem postopku, za »OKOLJU PRIJAZNA ČISTILNA SREDSTVA, HIGIENSKI PAPIRNATI PROIZVODI, VREČKE ZA ODPADKE in JEDILNI PRIBOR ZA ENKRATNO UPORABO«, najkasneje do dne 21. 4. 2021 do 12:00 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme v sprejemno pisarno na sedežu DSO Preddvor do zgoraj navedenega roka. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudba mora biti označena "NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ČISTILA - 430-7/2021".

 Odpiranje ponudb bo potekalo v upravi DSO Preddvor, dne 21. 4. 2021 s pričetkom ob 12:00 uri.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Urša Sgerm:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

* * * * * * * *

Dom starejših občanov Preddvor